Sinai Banner
 

Mitkadem

Audio Recordings by Cantor Levson

 1. Food Blessings, Ramah 4a
 2. Candle Blessings, Ramah 4b
 3. Blessings for Special Times, Ramah 4c
 4. Kiddush (Friday Evening), Ramah 5
 5. Torah Blessings, Ramah 6
 6. Bar'chu (Siegel), Ramah 7a
 7. Ma'ariv Aravim, Ramah 7b
 8. Yotzer Or, Ramah 7c
 9. Sh'ma (Sulzer), Ramah 9a
 10. V'ahavta, Ramah 9b
 11. Mi Chamocha (Evening - Friedman), Ramah 10a
 12. Mi Chamocha (Morning - Silverman), Ramah 10b
 13. Tzur Yisrael, Ramah 10c
 14. Avot V'imahot, Ramah 11
 15. G'vurot, Ramah 12
 16. Sim Shalom (Chassidic), Ramah 13a
 17. Shalom Rav (Klepper - Freelander), Ramah 13b
 18. Oseh Shalom (Hirsch), Ramah 13c
 19. Kedusha (Bonia Shur), Ramah 14a
 20. V'shamru (Rothblum), Ramah 14b
 21. Amidah - Adonai_S'fatai, Ramah 15a
 22. Amidah - Elohai_N'tzor, Ramah 15b
 23. Mourner's Kaddish, Ramah 17a
 24. Chatzi Kaddish, Ramah 17b
 25. Blessing Before Haftarah, Ramah 19a
 26. Blessing After Haftarah, Ramah 19b
 27. Hatikvah, Ramah 21

 

© 2017/5777 Sinai Temple 1100 Dickinson St. Springfield Massachusetts 01108